استانداردها و آیین نامه‌ها

ISO 9001-2008

ISO (سازمان بين المللي استاندارد) تشكلی است بين المللی متشكل از مؤسسات استاندارد ملي کشورهاي مختلف (موسسات عضو ISO). کار تهيه استانداردهاي بين المللي معمولاً از طريق کميته هاي فنی ISO به مرحله اجرا درمیآید. هر عضو علاقمند به موضوعي که کميته فني روي آن کار مي کند، حق شرکت در آن کميته را دارد.