روند انجام پروژه‌ها

مرحله‌ی اول

شرکت در مناقصه و عقد قرارداد: بررسی اولیه مناقصه پیشنهادی توسط واحد بازرگانی و خرید اسناد مناقصه ، برآورد اولیه موضوع مناقصه توسط مهندسین مجرب واحد فنی و مهندسی به لحاظ فنی و...


مرحله‌ی دوم

اجرای عملیات مهندسی و ساخت بررسی تمام مراحل ساخت تحت نظارت واحد کنترل کیفیت کارخانه صورت می پذیرد. در کلیه ایستگاه ها پس از صدور Order توسط واحد تولید و بررسی و تایید واحد کنترل کیفیت قطعات...


مرحله‌ی سوم

اجرای عملیات نصب: تخلیه و تفکیک قطعات ارسالی از کارخانه ، نصب ستونها ، نصب تیرهای اصلی و شا قولی نمودن ستونها ، نصب تیرهای فرعی و تحویل استیج به استیج...